پرداخت کارت به کارت یا ثبت فیش بانکی

جهت پرداخت کارت به کارت یا واریز فیش بانکی از اطلاعات حساب زیر استفاده کنید

شماره کارت:۶۷۵۰-۷۸۳۸-۲۹۱۰-۵۰۲۲
شماره حساب:۲۹۷٫۸۲۰۰٫۱۳۶۹۶۱۳۷٫۱
شبا:۱۰۰۵۷۰۰۲۹۷۸۲۰۱۳۶۹۶۱۳۷۱۰۱
بانک:پاسارگاد
نام صاحب حساب:حمیدرضا خاشعی ورنامخواستی

پس از پرداخت اطلاعات تراکنش را از طریق فرم زیر برای ما ارسال نمایید: